Oznámenia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdob

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení. Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä: - dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť, - zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, - pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení, - uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína, - prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu, - nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním, - do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého, - v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky, - nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali, - na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky, - dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami, - popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu, - sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov, Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.  

OPATRENIA NA OCHRANU OSÔB V SÚVISLOSTI S NÁLEZMI NEBEZPEČNÝCH ZÁSIELOK

Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu Podozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov. (1) Zásielka a. veľa známok na obálke, b. rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa, c. nesprávne tituly a oslovenie adresáta, d. uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko, e. gramatické chyby, f. olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach, g. neuvedená spiatočná adresa, h. vyššia hmotnosť listu (balíčka), i. tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka, j. vyčnievajúce drôty alebo kovové, napr. hliníkové fólie, k. veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod., l. veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom, m. tikanie vo vnútri zásielky, n. označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „ osobné“, o. odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke. (2) Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál) a. neprirodzený tvar a zápach, b. neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu, c. výstražné symboly na obale.   Odporúčaný postup pri manipulácii s podozrivým materiálom a. netriasť materiálom (zásielkou) a nevyberať zo zvedavosti jej obsah, b. vložiť materiál (zásielku) do plastového vrecka alebo nejakého iného vhodného obalu (kontajnera), aby obsah nemohol vytekať, c. ak nie je k dispozícii vhodný obal alebo kontajner, materiál (zásielku) zakryť, napríklad oblečením, fóliou, papierom, smetným košom a už neodokrývať, d. v zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného a hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii, e. v domácom prostredí hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 a lebo miestnej polícii, f. pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v miestnosti alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky, osobitne zoznam osôb priamo kontaktovaných s materiálom, g. opustiť miestnosť, zavrieť jej dvere aj časť budovy, aby ďalšie osoby nemohli prísť do kontaktu s podozrivou zásielkou a zabraňovať vo vstupe dovnútra iným osobám, h. na dvere miestnosti (časti budovy) pripevniť list papiera s nápisom POZOR PODOZRIVÝ MATERIÁL ( ZÁSIELKA) – NEVSTUPOVAŤ !, i. umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou, aby sa materiál nerozšíril na tvár, j. poskytnúť príslušníkom policajného zboru horeuvedený zoznam osôb, k. neutierať materiál prachovkou aby sa nerozvíril, ale ho okamžite zakryť, l. v prípade rozsypania alebo rozliatia materiálu zadržať dych, zakryť si bez omeškania dýchacie cesty hustou tkaninou, m. vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť ho do plastového vreca alebo iného obalu a odovzdať ho oprávneným osobám prichádzajúcim prípad riešiť, n. požiadať niektorú z prítomných osôb, aby kontaminované časti tela izoloval plastovým alebo papierovým materiálom a upevnil ho obviazaním vreckovkou, šatkou, šálom, prípadne samolepiacou páskou, o. čo najskôr sa osprchovať s mydlom a vlažnou vodou od hlavy nadol, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky, najmä nie do očí, p. po aktivácii nejakého výbušného zariadenia s tlmeným výbuchom, po obdržaní varovnej informácie o kontaminácii ventilačného systému alebo klimatizácie, vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky v miestnosti aj v celej budove.

ZBER ODPADU V ROKU 2018

Upozorňujeme obyvateľov obce, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a 3/2018 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zmenil systém platenia poplatkov za komunálny odpad.   Obec Jurová od 01.01.2018 na svojom území zavádza množstvový zber komunálneho odpadu. Ako druh množstvového zberu sa zavádza visačkový systém.   Na zber zmesového KO platitelia poplatku kupujú vopred od obce visačky. Ak má platiteľ záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby, zavesí na ňu visačku, len takto označené nádoby budú vyprázdnené. Neoznačené nádoby nebudú dopravcom vyprázdňované! Nespotrebované visačky sa neodkupujú naspäť ale sú použiteľné v ďalšom roku až do zrušenia ich platnosti rozhodnutím Obecného zastupiteľstva.   Sadzba poplatku za visačku: - poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 120 l je 1,30 Eur - poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 240 l je 2,60 Eur - poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 1100 l je 12,00 Eur   Minimálny odber visačiek: - 10 ks za domácnosť s 1-2 osobou - 20 ks za domácnosť s 3 a viac osobami - 15 ks za 9 bytovú jednotku Visačky je možné zakúpiťod 01.01.2018 na Obecnom úrade.   Prosíme zberné nádoby nepreplňovať nad predpísaný objem a neukladať odpady v okolí zberných nádob. Do zbernej nádoby na odpad patrí výlučne taký komunálny odpad, ktorý nie je vhodný na ďalšiu separáciu a recykláciu!   V domácnostiach a v záhradách vzniká veľké množstvo biologického odpadu. Takýto organický materiál nepatrí do zbernej nádoby na komunálny odpad, ani ho nespaľujme. Takýto bioodpad (tráva, burina, lístie) kompostujme a využívajme v záhrade!   Obyvatelia obce, fyzické osoby, podnikatelia, právnické osoby, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností sú povinní zapojiť sa do triedeného zberu a umiestňovať odpady podľa zbieraných komodít do vyhradených zberných nádob.   Obec zabezpečuje triedený zber pre svojich obyvateľov: - odpadové zberové sklo: zelené kontajnery+ Zberné miesto - odpad z plastov: podľa rozpisu na 2.str.: v priehľadných vreciach s mesačným zberom, - textil, hračky a obuv: Obecný úrad, alebo špeciálny zberný kontajner pred OÚ, ak je tam umiestnený V zbernom mieste obce sa bezplatne zbiera: - kovový šrot - papier a kartón - elektro odpad z domácností (Zariadenia s vymontovanými motormi a pod. nie sú elektro odpad!) - batérie a akumulátory - zelený odpad, drevný odpad zo stromov Za poplatok sa zbiera: - drobný stavebný odpad: 0,03 Eur/kg   Otváracia doba zberného miesta: od 1. marca do 30. septembra: Pondelok: 10.00 - 12.00 Streda: 16.00 - 18.00 Sobota: 14.00 - 17.00 od 1. októbra do 28. februára: Pondelok: 10.00 - 12.00 Streda: 14.00 - 16.00 Sobota: 13.00 - 16.00 Uloženie odpadu je dovolené len počas otváracej doby!   Odpadové kontajnery pri cintoríne slúžia len na uloženie odpadu vzniknutého v cintoríne. Uloženie akéhokoľvek iného odpadu do nich je pokutovateľné.   Vynášanie akéhokoľvek odpadu v území obce a v jej okolí alebo uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou je zakázané! Taktiež, iné porušenie povinností VZN obce Jurová č. 1/2018 alebo Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 6 638,- Eur!   SPAĽOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU JE ZAKÁZANÉ AJ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE AJ A VO VYKUROVACÍCH ZARIADENIACH V DOMÁCNOSTIACH!   Všeobecné záväzné nariadenia uvedené v tomto letáku sú zverejnené na web stránke obce: www.jurova.sk.   Zber plastového odpadu v roku 2018   Január: 16 Február: 20 Marec: 20 Apríl: 17 Máj: 22 Jún: 19 Júl: 17 August: 21 September 18 Október: 16 November: 20 December: 18   Zbierame:   - PET fľaše od nápojov - PE/PP fľaše od domácej drogérie /čistiace prostriedky, šampóny,..../ - obalová fólia, reklamné tašky, očistená agrofólia /nadzemná časť/,fólie zo stavebných materiálov - prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble /položiť ich vedľa vriec/ - umelohmotné predmety z domácností /hračky bez železa,..../ - plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb - TetraPack /obaly od mlieka a džúsov,...../   Dôležité! Prosíme odkrútiť vrchnák PET fliaš a znížiť ich objem zošliapnutím a takto ich vkladať do vreca. Vrece prosíme vyložiť len keď je úplne naplnené. Tvrdé a väčšie predmety položte vedľa vreca!   Nezbierame: - prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso - sáčky od sladkostí, celofánové a tatrafánové sáčky - degenerované, zašpinené predmety - okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady - kanistre, fľaše od motorových olejov - kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie - bazény, polievacie hadice, topánky - vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov - polystyrén - kýble znečistené betónom, farbami, zeminou..... - umelohmotné časti elektrospotrebičov / tieto patria medzi elektroodpady/   Tieto predmety zatiaľ nie je možné recyklovať a len zvyšujú náklady na triedenie odpadu.   Len priesvitné vrecia zbierame!   Nesprávne triedenie odpadu spôsobuje zvýšenie Vašich výdavkov na miestne poplatky na odvoz komunálneho odpadu, preto Vás aj vo Vašom vlastnom záujme žiadame o dôkladné triedenie odpadov, čím prispievate aj k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín.   Ďakujeme za spoluprácu!    

Aktuality

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je Ÿ výkon trestu odňatia slobody,           Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.                 v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019), elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. V Spôsob hlasovania Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. *** Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:  www.minv.sk/?volby-prezidentsr  
január 29, 2019

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNY SAMOSPRÁVY OBCÍ

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Jurovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. A. Do obecného zastupiteľstva v Jurovej boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana   - František Varga, Most – Híd - Lívia Vidaová, Most – Híd - Juraj Morvay, Ing., Most – Híd - Dušan Tribulík, Most – Híd - Attila Kántor, Most – Híd   B. Za starostu obce Jurová bol zvolený: Meno, priezvisko, politická strana   - Gabriel Fekete, nezávislý kandidát
január 29, 2019

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jurovej   Obec Jurová uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:   Volebný obvod č. 1   1. Linda Bozó, 37 r., odborná referentka, nezávislá kandidátka 2. Štefan Fekete, 50 r., strojný technik, nezávislý kandidát 3. Attila Kántor, 45 r., stavebný pracovník, Most- Híd 4. Oliver Katona, 41 r., strojník, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 5. Júlia Katonová, 56 r. , laborantka, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 6. Alica Kulcsárová, 48 r., predavačka, nezávislá kandidátka 7. Elemír Mészáros, 58 r., stavbyvedúci, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 8. Juraj Morvay, Ing., 50 r., prednosta okresného úradu, Most- Híd 9. Dušan Tribulík, 43 r., živnostník, Most- Híd 10. František Varga, 51 r., živnostník, Most- Híd 11. Lívia Vidaová, 43 r., administratívna pracovníčka, Most- Híd   Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.   https://www.jurova.sk/files/na-stiahnutie/zoznam_zaregist.kandidatov-pos...  
január 29, 2019