ZBER ODPADU V ROKU 2018

Upozorňujeme obyvateľov obce, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a 3/2018 o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zmenil systém platenia poplatkov za komunálny odpad.

Obec Jurová od 01.01.2018 na svojom území zavádza množstvový zber komunálneho odpadu.
Ako druh množstvového zberu sa zavádza visačkový systém.

Na zber zmesového KO platitelia poplatku kupujú vopred od obce visačky. Ak má platiteľ záujem o vyprázdnenie zbernej nádoby, zavesí na ňu visačku, len takto označené nádoby budú vyprázdnené. Neoznačené nádoby nebudú dopravcom vyprázdňované!
Nespotrebované visačky sa neodkupujú naspäť ale sú použiteľné v ďalšom roku až do zrušenia ich platnosti rozhodnutím Obecného zastupiteľstva.

Sadzba poplatku za visačku:
- poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 120 l je 1,30 Eur
- poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 240 l je 2,60 Eur
- poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 1100 l je 12,00 Eur

Minimálny odber visačiek:
- 10 ks za domácnosť s 1-2 osobou
- 20 ks za domácnosť s 3 a viac osobami
- 15 ks za 9 bytovú jednotku
Visačky je možné zakúpiťod 01.01.2018 na Obecnom úrade.

Prosíme zberné nádoby nepreplňovať nad predpísaný objem a neukladať odpady v okolí zberných nádob.
Do zbernej nádoby na odpad patrí výlučne taký komunálny odpad, ktorý nie je vhodný na ďalšiu separáciu a recykláciu!

V domácnostiach a v záhradách vzniká veľké množstvo biologického odpadu. Takýto organický materiál nepatrí do zbernej nádoby na komunálny odpad, ani ho nespaľujme. Takýto bioodpad (tráva, burina, lístie) kompostujme a využívajme v záhrade!

Obyvatelia obce, fyzické osoby, podnikatelia, právnické osoby, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností sú povinní zapojiť sa do triedeného zberu a umiestňovať odpady podľa zbieraných komodít do vyhradených zberných nádob.

Obec zabezpečuje triedený zber pre svojich obyvateľov:
- odpadové zberové sklo: zelené kontajnery+ Zberné miesto
- odpad z plastov: podľa rozpisu na 2.str.: v priehľadných vreciach s mesačným zberom,
- textil, hračky a obuv: Obecný úrad, alebo špeciálny zberný kontajner pred OÚ, ak je tam umiestnený
V zbernom mieste obce sa bezplatne zbiera:
- kovový šrot
- papier a kartón
- elektro odpad z domácností (Zariadenia s vymontovanými motormi a pod. nie sú elektro odpad!)
- batérie a akumulátory
- zelený odpad, drevný odpad zo stromov
Za poplatok sa zbiera:
- drobný stavebný odpad: 0,03 Eur/kg

Otváracia doba zberného miesta:
od 1. marca do 30. septembra:
Pondelok: 10.00 - 12.00
Streda: 16.00 - 18.00
Sobota: 14.00 - 17.00
od 1. októbra do 28. februára:
Pondelok: 10.00 - 12.00
Streda: 14.00 - 16.00
Sobota: 13.00 - 16.00
Uloženie odpadu je dovolené len počas otváracej doby!

Odpadové kontajnery pri cintoríne slúžia len na uloženie odpadu vzniknutého v cintoríne.
Uloženie akéhokoľvek iného odpadu do nich je pokutovateľné.

Vynášanie akéhokoľvek odpadu v území obce a v jej okolí alebo uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou je zakázané! Taktiež, iné porušenie povinností VZN obce Jurová č. 1/2018 alebo Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 6 638,- Eur!

SPAĽOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU JE ZAKÁZANÉ AJ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE AJ A VO VYKUROVACÍCH ZARIADENIACH V DOMÁCNOSTIACH!

Všeobecné záväzné nariadenia uvedené v tomto letáku sú zverejnené na web stránke obce: www.jurova.sk.

Zber plastového odpadu v roku 2018

Január: 16
Február: 20
Marec: 20
Apríl: 17
Máj: 22
Jún: 19
Júl: 17
August: 21
September 18
Október: 16
November: 20
December: 18

Zbierame:

- PET fľaše od nápojov
- PE/PP fľaše od domácej drogérie /čistiace prostriedky, šampóny,..../
- obalová fólia, reklamné tašky, očistená agrofólia /nadzemná časť/,fólie zo stavebných materiálov
- prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble /položiť ich vedľa vriec/
- umelohmotné predmety z domácností /hračky bez železa,..../
- plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb
- TetraPack /obaly od mlieka a džúsov,...../

Dôležité!
Prosíme odkrútiť vrchnák PET fliaš a znížiť ich objem zošliapnutím a takto ich vkladať do vreca. Vrece prosíme vyložiť len keď je úplne naplnené.
Tvrdé a väčšie predmety položte vedľa vreca!

Nezbierame:
- prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso
- sáčky od sladkostí, celofánové a tatrafánové sáčky
- degenerované, zašpinené predmety
- okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady
- kanistre, fľaše od motorových olejov
- kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie
- bazény, polievacie hadice, topánky
- vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov
- polystyrén
- kýble znečistené betónom, farbami, zeminou.....
- umelohmotné časti elektrospotrebičov / tieto patria medzi elektroodpady/

Tieto predmety zatiaľ nie je možné recyklovať a len zvyšujú náklady na triedenie odpadu.

Len priesvitné vrecia zbierame!

Nesprávne triedenie odpadu spôsobuje zvýšenie Vašich výdavkov na miestne poplatky na odvoz komunálneho odpadu, preto Vás aj vo Vašom vlastnom záujme žiadame o dôkladné triedenie odpadov, čím prispievate aj k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín.

Ďakujeme za spoluprácu!