Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok

Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu
Podozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov.
(1) Zásielka
a. veľa známok na obálke,
b. rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa,
c. nesprávne tituly a oslovenie adresáta,
d. uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko,
e. gramatické chyby,
f. olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach,
g. neuvedená spiatočná adresa,
h. vyššia hmotnosť listu (balíčka),
i. tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka,
j. vyčnievajúce drôty alebo kovové, napr. hliníkové fólie,
k. veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod.,
l. veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom,
m. tikanie vo vnútri zásielky,
n. označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „ osobné“,
o. odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke.
(2) Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál)
a. neprirodzený tvar a zápach,
b. neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu,
c. výstražné symboly na obale.

Odporúčaný postup pri manipulácii s podozrivým materiálom
a. netriasť materiálom (zásielkou) a nevyberať zo zvedavosti jej obsah,
b. vložiť materiál (zásielku) do plastového vrecka alebo nejakého iného vhodného obalu (kontajnera), aby obsah nemohol vytekať,
c. ak nie je k dispozícii vhodný obal alebo kontajner, materiál (zásielku) zakryť, napríklad oblečením, fóliou, papierom, smetným košom a už neodokrývať,
d. v zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného a hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii,
e. v domácom prostredí hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 a lebo miestnej polícii,
f. pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v miestnosti alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky, osobitne zoznam osôb priamo kontaktovaných s materiálom,
g. opustiť miestnosť, zavrieť jej dvere aj časť budovy, aby ďalšie osoby nemohli prísť do kontaktu s podozrivou zásielkou a zabraňovať vo vstupe dovnútra iným osobám,
h. na dvere miestnosti (časti budovy) pripevniť list papiera s nápisom POZOR PODOZRIVÝ MATERIÁL ( ZÁSIELKA) – NEVSTUPOVAŤ !,
i. umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou, aby sa materiál nerozšíril na tvár,
j. poskytnúť príslušníkom policajného zboru horeuvedený zoznam osôb,
k. neutierať materiál prachovkou aby sa nerozvíril, ale ho okamžite zakryť,
l. v prípade rozsypania alebo rozliatia materiálu zadržať dych, zakryť si bez omeškania dýchacie cesty hustou tkaninou,
m. vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť ho do plastového vreca alebo iného obalu a odovzdať ho oprávneným osobám prichádzajúcim prípad riešiť,
n. požiadať niektorú z prítomných osôb, aby kontaminované časti tela izoloval plastovým alebo papierovým materiálom a upevnil ho obviazaním vreckovkou, šatkou, šálom, prípadne samolepiacou páskou,
o. čo najskôr sa osprchovať s mydlom a vlažnou vodou od hlavy nadol, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky, najmä nie do očí,
p. po aktivácii nejakého výbušného zariadenia s tlmeným výbuchom, po obdržaní varovnej informácie o kontaminácii ventilačného systému alebo klimatizácie, vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky v miestnosti aj v celej budove.